ΤΣΠ Πάτμου

Ημερομηνία Έργου: 09/26/2015

Μελέτη, κατασκευή & εγκατάσταση συστήματος πυκνωτών, διασύνδεσή τους με τους ζυγούς του σταθμού και προμήθεια – εγκατάσταση ικριώματος διακοπτών επαγωγών / ικρίωμα πυκνωτών στον ΤΣΠ Πάτμου