Πιστοποίησεις ISO

Σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας μας , η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015 και EN ISO 14001:2015. Η στρατηγική μας, συνίσταται στην:

  • Προσπάθεια για εκτέλεση άρτιων τεχνικά έργων
  • Ικανοποίηση απαιτήσεων των πελατών μας
  • Ελαχιστοποίηση έως και εκμηδενισμό ατυχημάτων κατά την εκτέλεση των έργων μας
  • Χρήση άριστων υλικών και πρώτων υλών
  • Σχολαστικό έλεγχο όλων των χαρακτηριστικών των εκτελούμενων έργων
  • Δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.