ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ

Ημερομηνία Έργου: 10/01/2014

Εγκατάσταση συστήματος πυκνωτών αντιστάθμισης άεργου ισχύος 20 KV στον ΑΣΠ Πάρου.