Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» επτά (7) ηχομονωμένων Η/Ζ ισχύος 160-180 KW και 220-250 KW με κινητήρα diesel, με όλον τον βοηθητικό εξοπλισμό

Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» επτά (7) ηχομονωμένων Η/Ζ ισχύος 160-180 KW και 220-250 KW με κινητήρα diesel, με όλον τον βοηθητικό εξοπλισμό

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μίας Αεριοστροβιλικής Μονάδας τύπου «TURBOMACH TITAN 130, ανοιχτού κύκλου, ισχύος 13.2 MW με καύσιμο ελαφρύ πετρέλαιο (LFO) στον ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μίας Αεριοστροβιλικής Μονάδας τύπου «TURBOMACH TITAN 130, ανοιχτού κύκλου, ισχύος 13.2 MW με καύσιμο ελαφρύ πετρέλαιο (LFO) στον ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ